Välkommen till Sverigedemokraterna i Bjuv

Barn och utbildning

Tydligt ledarskap av såväl lärare som rektorer är en förutsättning för en bra skola. Skolan måste vara en lugn och trygg arbetsplats för såväl lärare som elever. Elever ska ha studiero i skolan och skolan ska i sin helhet genomsyras av ömsesidig respekt mellan lärare och elever. Respekten mellan barn och vuxna ska återupprättas och vara en självklarhet. När både elever och lärare upplever en lugn och trygg arbetsmiljö gynnas lärandet vilket bidrar till att eleverna når sina betygsmål. Därmed får eleverna ökade möjligheter till fortsatta studier. De barn som behöver extra stöd i undervisningen ska få detta, likväl som man uppmärksammar de som har lättare för att tillgodogöra sig ny kunskap och behöver ytterligare stimulans. Barnen och eleverna ska från förskolan och framåt ska uppmuntras och stimuleras till nyfikenhet och ständigt lärande. En bra utbildning med godkända betyg leder till fler valmöjligheter vilket i sin tur leder till bättre livskvalitet senare i livet. Därför vill vi tillsammans med lärare och vårdnadshavare verka för att barnen/eleverna stimuleras till fortsatta studier och ett samhälle där kontinuerligt lärande är en självklarhet och ett naturligt steg i utvecklingen. Rätt till modersmålsundervisning har barn där en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål och att språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Entreprenörskap är viktigt i Sveriges bästa boendekommun. Därför ser vi även positivt på att eleverna redan i skolan lär sig om eget företagande, vilket breddar deras möjligheter till val i arbetslivet. Näringslivet och företagande ska därför ingå i elevernas utbildning, så att elever förstår vilka yrkesval de kan göra och därmed gör rätt val när det är dags att välja vidareutbildning. För att skapa ett bra, hållbart och långsiktigt samhälle är vi mycket positiva till ett gymnasium eller en högskola i kommunen, med inriktning hållbar cirkulär livsmedelsproduktion. Under skoltiden är det viktigt att eleverna erbjuds bra, näringsrik och så hög grad det är möjligt närodlad kost att för att eleverna ska må bra och kunna ta till sig av undervisningen. Därför vill Sverigedemokraterna i Bjuv att - alla elever har tillgång bra, behöriga lärare - respekten mellan barn och vuxna i skolan återupprättas - barnen genom lugn och ro och bra lärare i skolan uppnår godkända betyg - kommunens skolor renoveras under kommande mandatperiod för att nå upp till 2022 års standard - kommunen verka för att privata skolalternativ vill etablera sig i kommunen som ett komplement till kommunens egna skolor - kommunala skolan uppnår en hög kvalitét

Omsorg och stöd

Människor ska kunna möta åldern, sjukdom eller funktionsvariationer med värdighet och stolthet. De flesta av oss oroar oss för att bli äldre. Man oroar sig över att inte få rätt vård och att man inte kan klara sig själv. Den dag man får svårt att klara sig själv ska Bjuvs kommun erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre, sjuka eller funktionsnedsatta ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. Man ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar, och ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus. Samtidigt ska de som så önskar, ha rätt till trygghetsboende eller serviceboende. Maten som serveras på äldreboenden ska vara mat som de äldre känner igen. Pedagogiska måltider ska finnas på avdelningar med personer som har någon demenssjukdom. Maten ska så långt det är möjligt vara närodlad, näringsriktig, färgrik, se god ut och måltidsmiljön ska stärkas. Trygghet för äldre och de som har en funktionsvariation, väldigt viktigt. Man ska kunna röra sig fritt och alltid känna sig trygg och säker. Tryggheten ska vara äkta. I Bjuvs kommun ska de äldre, sjuka eller funktionsnedsatta få möjlighet att aktivera alla sinnen. För en kvalitativ vård ska alla rättigheter tillgodoses, som till exempel komma ut och andas frisk luft. Därför vill Sverigedemokraterna i Bjuv - skapa ett nytt modernt äldre- och särskilt boende på folketshustomten i Bjuv som utgår från vårdtagarnas behov, med närhet till all service - skapa trygghetsboende på folketshustomten, med närhet till all service - möjliggör fantastiska utemiljöer för våra äldre i folketshusparken - fortsätta med ”Guldkant i tillvaron” där de äldre erbjuds fantastisk god mat med möjlighet till en nubbe vid festligare tillfällen - erbjuda restaurang, bibliotek och samlingslokaler i direkt anslutning till vårt nya moderna äldre- och särskilt boende - se över behoven av nya boenden i Billesholm och Ekeby - skapa plan för kommande vårdboende, särboende, seniorboende och trygghetsboende

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Aktuellt

Kallelse till Årsmöte 2023

Andra kallelsen till årsmöte för Sverigedemokraterna Bjuv Datum: 2023-02-05 Tid: kl. 14.00 (insläpp från och med kl. 13.00) Plats: Restaurang Ärtan, Foodhills Årsmöteshandlingar: Aktuella årsmöteshandlingar finns att tillgå på hemsidan. Du som är medlem får lösenordet vi mail eller brev senast under söndagen den 22 januari. Önskar du få handlingarna via traditionellt brev behöver du […]

läs mer

Klart för Bjuvs utträde vid nyår

PRESSMEDDELANDE Bjuv 2022-12-12 Klart för Bjuvs utträde vid nyår Medlemskommunerna i Söderåsens Miljöförbund har nu nått en överenskommelse med Bjuvs kommun om kommunens utträde från och med årsskiftet 2022/2023. Den ekonomiska uppgörelsen genomförs efter årsbokslutet i juni 2023. – Det är en lättnad för alla parter att vi har nått en överenskommelse. Nu kan vi […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Skåne